ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ


1. คำจำกัดความ

เว็บไซต์ https://what-the-camp.com ในชื่อ what-the-camp ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” สิ่งที่คุณใช้ ไม่ว่าจะเป็นระบบซอฟต์แวร์ บริการในเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริการ” ซึ่งบุคคลใดก็ตามที่เข้าถึงเข้าใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยสามารถแยกได้ดังนี้

 1. ผู้เข้าชมเว็บไซต์, ค้นหาแคมป์ภายในเว็บไซต์ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ใช้งาน”
 2. เจ้าของที่พักในรูปแบบแคมป์ปิ้ง, ลานกางเต็นท์, บริการที่พัก ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ให้บริการที่พัก”
 3. ผู้ใช้งานระบบจอง ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้เข้าพัก”

“เงื่อนไขการใช้บริการ” หมายถึง ข้อตกลง ข้อกำหนด ข้อสัญญา หรือชื่ออื่นใดที่มีลักษณะแบบเดียวกัน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

“ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่ทางเว็บไซต์

“ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการระบบซอฟต์แวร์ บริการในเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บกับผู้ให้บริการที่พัก

การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้น ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมดก่อน จะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ หากดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์, ค้นหาแคมป์ภายในเว็บไซต์
 2. การสมัครเข้าใช้บริการระบบจอง ระบบจัดการระบบจอง
 3. ผู้เข้าพักเข้าใช้งานระบบจองผ่านบริการของผู้ให้บริการที่พักภายในเว็บไซต์

2. ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการแคมป์ปิ้ง, ลานกางเต็นท์, บริการที่พัก ดังต่อไปนี้

 1. แคมป์ปิ้ง, ลานกางเต็นท์, บริการที่พักที่ใช้ในจุดประสงค์อื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อพักแรม, ท่องเที่ยว
 2. แคมป์ปิ้ง, ลานกางเต็นท์, บริการที่พักที่หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โฆษณาเกินจริง หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง
 3. แคมป์ปิ้ง, ลานกางเต็นท์, บริการที่พักที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ
 4. แคมป์ปิ้ง, ลานกางเต็นท์, บริการที่พักที่ให้บริการขายสินค้าประเภท สัตว์มีชีวิต สิ่งเสพติด วัตถุไวไฟ สิ่งโสโครกหรือสิ่งมีพิษ อาจทำให้เกิดอันตรายแก่เจ้าพนักงาน สิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์ สิ่งอื่นใดอันผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทย หรือที่สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อประเทศชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์ การขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการขนส่ง นอกเหนือจากข้างต้นนั้น ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการแก่ผู้ให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการขนส่งในบางกรณีผู้ให้บริการ อาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อมูลต่างๆและผู้ใช้บริการยอมรับที่ต้องปฎิบัติตามคำร้องขอ

หากผู้ให้บริการตรวจพบผู้ใช้บริการที่ผิดข้อตกลงตามดังกล่าว จะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ให้บริการ สามารถระงับการใช้บริการแก่ผู้ใช้บริการใดๆ ตามเห็นสมควรได้ ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะไม่ได้ละเมิดข้อตกลง เงื่อนไขการใช้การบริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆก็ตาม โดยผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการตามจริงเฉพาะที่ยังไม่ได้ใช้งานเท่านั้น ทั้งนี้งให้เป็นไปตามเงื่อนไขของค่าบริการที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ และผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น

ผู้ให้บริการ สามารถระงับการใช้บริการแก่ผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่เข้าสู่ระบบเป็นเวลานาน ซึ่งผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การระงับบริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ให้บริการ อาจระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุจำเป็นบางประการ และในกรณีที่มีการระงับบริการประเภทที่มีค่าบริการ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าว และถือว่า ผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าประการใด ซึ่งรวมถึงข้อบกพร่องที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า อันอาจจะเกิดจุดบกพร่องของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการและให้บริการ

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือปรับลดบริการลง ก่อนครบกำหนดสัญญา และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง

ผู้ให้บริการไม่อนุญาติให้นำเข้าและหรือส่งออกซึ่งข้อมูลใดๆ และ หรือเอกสารใดๆเข้ามาในเวบไซด์โดยประการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟท์แวร์ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย

ผู้ใช้บริการต้องไม่พยายามหรือกระทำการใดๆที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเน็ตเวิร์ค ซึ่งหมายรวมถึงการกระทำผิดใดๆตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่

 1. ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
 2. กระทำการตามที่กฎหมายบังคับ และหรือตามคำสั่งหรือหมายของศาล เป็นต้น
 3. เป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการ สามารถนำข้อมูลใดๆก็ตามที่ผู้ใช้บริการให้กับผู้ให้บริการไปใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ แยกแยะ และหรืออื่นใด ตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ให้บริการ สามารถนำข้อมูลใดๆก็ตามที่ผู้ใช้บริการให้กับผู้ให้บริการ รวมถึงรูปภาพหน้าจอของบริการที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้กับผู้ให้บริการที่ไปใช้ในการโฆษณา โปรโมท ตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็นเหตุสุดวิสัย

ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลง ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนด สัญญา และหรือชื่ออื่นใดอันมีความหมายเช่นเดียวกัน ในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใดๆต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก

ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง